תנאים והתניות

הלקוח ייחשב כמי שקיבל, בדק ואישר כי המוצרים תקינים ושלמים בכל המובנים, אלא אם כן קיבלה מילסטון הודעה בכתב על נזקים או חוסרים נטענים כלשהם לגבי כל המוצרים שסופקו בתוך 24 שעות ממועד הקבלה. אי התאמה של פריטים מסוימים בכל משטח תיחשב כאחד המאפיינים המהותיים של המוצר, ולא יתקבלו תביעות כלשהן בגין עילה זו. לא יתקבלו גם תביעות כלשהן לאחר ההתקנה.
הזמנות מיוחדות או בהתאמה אישית של מוצרים שאינם מצויים במלאי הן בגדר מכירה סופית ולא ניתן להשיבן. דמי קדימה או תשלומים על הזמנות אלו אינם ניתנים להחזרה.
נא לקרוא בעיון את התנאים וההתניות הבאים לפני השימוש באתר האינטרנט. כל המשתמשים באתר מסכימים כי הגישה והשימוש באתר כפופים לתנאים ולהתניות הבאים וחוקים אחרים החלים בנידון. השימוש באתר מעיד על קבלת תנאים והתניות אלו. אם אינך מסכים לתנאים והתניות אלו, נא לא להשתמש באתר.

זכויות יוצרים

כל התוכן הנכלל באתר, לרבות אך ללא הגבלה טקסט, גרפיקה או קודים, מוגן על ידי זכויות יוצרים כיצירה קיבוצית על פי חוקי זכויות היוצרים של ישראל ומדינות אחרות, והנו קניינה של חברת מילסטון עיבודי שיש בע”מ (להלן: ” מילסטון”). היצירה הקיבוצית כוללת יצירות שניתנו ברישיון למילסטון. כל הזכויות שמורות למילסטון. הרשות להעתיק באופן אלקטרוני ולהדפיס עותקים קשיחים של חלקים מהאתר ניתנה אך ורק לצורך שליחת הזמנות למילסטון ורכישת מוצרי מילסטון. ניתן להציג, ובכפוף להגבלות מפורשות הקשורות לחומר הספציפי, להוריד או להדפיס, חלקים של החומר מאזורים שונים באתר אך ורק לשימוש הלא מסחרי האישי שלך, או לצורך שליחת הזמנות למילסטון או רכישת מוצרי מילסטון. כל שימוש אחר, לרבות אך ללא הגבלה העתקה, הפצה, הצגה או שידור של תוכן האתר אסור בתכלית, אלא אם כן הורשה על ידי מילסטון. הנך מסכים בזאת גם שלא לשנות או למחוק הודעות קנייניות מהחומרים שהורדו מהאתר.

סימנים מסחריים

כל הסימנים המסחריים, סימני השירות והשמות המסחריים של מילסטון, שנעשה בהם שימוש באתר, הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של מילסטון.

כתב הסרת אחריות

האתר, והחומרים והמוצרים באתר, מסופקים “כמות שהם” וללא התחייבויות כלשהן, במפורש או במרומז. במידה המרבית המותרת על פי הדין החל בנידון, מילסטון מסירה מעצמה כל אחריות, במפורש או במרומז, לרבות אך ללא הגבלה, אחריות לסחירות ולהתאמה למטרה ספציפית ואי הפרה. מילסטון אינה מציגה או מתחייבת כי הפונקציות הנכללות באתר יפעלו ברציפות או ללא תקלות, וכי הליקויים יתוקנו, או כי האתר והשרת המפעיל את האתר יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. מילסטון אינה מציגה התחייבויות או מצגים כלשהם לגבי השימוש בחומרים המצויים באתר בכל הקשור לנכונותם, דיוקם, הלימותם, תועלתם, עדכניותם, אמינותם או אחרת. מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלות או החרגות על אחריות, כך שיתכן שההגבלות לעיל לא יחולו עליך.

הגבלת אחריות

מילסטון לא תישא בכל אחריות לנזקים מיוחדים או תוצאתיים כלשהם הנובעים מהשימוש, או אי היכולת לעשות שימוש, בחומרים באתר או ביצועי המוצרים, גם אם נודע למילסטון על האפשרות לנזקים מעין אלו. הדין החל בנידון עשוי שלא להתיר הגבלה או החרגה על אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, לכן יתכן כי ההגבלה או ההחרגה הנזכרת לעיל לא תחול עליך.

שגיאות דפוס

אם מוצר של מילסטון רשום בטעות עם מחיר לא נכון, מילסטון שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל את כל ההזמנות שנשלחו למוצר הרשום עם המחיר הלא נכון. מילסטון שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל הזמנות מעין אלו בין אם ההזמנה אושר וכרטיס האשראי שלך חויב ובין אם לאו. אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב עבור הרכישה והזמנתך בוטלה, תזכה מילסטון את חשבון כרטיס האשראי שלך בסכום המחיר הלא נכון.

תקופה; סיום

תנאים והתניות אלו חלים עליך עם כניסתך לאתר ו/או השלמת תהליך הרישום או הקנייה. מילסטון רשאית לסיים תנאים והתניות אלו, או כל חלק מתוכם, ללא הודעה מראש בכל עת ומכל סיבה. התנאים המתייחסים לזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי ושונות ישרדו כל סיום של תנאים והתניות אלו.

הודעה

מילסטון רשאית למסור לך הודעה באמצעות דוא”ל, הודעה כללית באתר, או שיטה אמינה אחרת לכתובת שסיפקת למילסטון.

שונות

השימוש שלך באתר יישלט מכל הבחינות על ידי דיני מדינת ישראל, ללא התחשבות בהוראות ברירת הדין, ולא על ידי אמנת האו”ם על חוזים למכר בינלאומי של טובין משנת 1980. הנך מסכים בזאת כי סמכות ומקום השיפוט בכל הליך משפטי הנובע במישרין או בעקיפין מתוך או הקשור אל אתר זה (לרבות אך ללא הגבלה רכישת מוצרי מילסטון) יהיה בית משפט השלום באשדוד. כל עילת תביעה או תביעה שעשויה להיות לך לגבי האתר (לרבות אך ללא הגבלה רכישת מוצרי מילסטון) תוגש בתוך שנה אחת (1) מהיום שהתביעה או עילת התביעה נוצרה. אי עמידה על קיומה או העדר אכיפה מצד מילסטון של כל הוראה בתנאים והתניות אלו ככתבה וכלשונה לא תפורש כוויתור על כל הוראה או זכות מעין זו. ההתנהלות בין הצדדים או שיטות העבודה העסקיות לא יובילו לשינוי של כל אחד מתנאים והתניות אלו. מילסטון רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה בכפוף להסכם זה לכל צד בכל עת ללא מתן הודעה מראש.

השימוש באתר

הטרדה בכל צורה ואופן באתר, לרבות באמצעות דוא”ל, צ’אט או שימוש בשפה גסה או פוגענית, אסורה בתכלית. התחזות לאחרים, לרבות עובד, מארח או נציג מורשה של מילסטון או חברה אחרת, וחברים או מבקרים אחרים באתר אסורה. אסור להעלות, להפיץ או לפרסם בכל דרך אחרת באמצעות האתר כל תוכן המהווה השמצה, הוצאת דיבה, תועבה, איומים, הפרה של זכויות הפרטיות או הפרסום, התעללות, הפרה של החוק, או כל תוכן פוגעני אחר העלול להוות או לעודד עבירה פלילית, הפרת זכויות של כל צד שלישי או ליצור עילה לתביעה או להוות הפרה של כל דין החל בנידון. אסור להעלות תוכן מסחרי לאתר או להשתמש באתר כדי לשדל אחרים להצטרף או להפוך לחברים בכל שירות מסחרי מקוון או ארגון אחר.

כתב הסרת אחריות לגבי השתתפות

מילסטון אינה בודקת ואינה יכולה לבדוק את כל חילופי הדברים והחומרים המתפרסמים או הנוצרים על ידי המשתמשים המבקרים באתר, ואינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכן או לחילופי דברים ולחומרים אלו. הנך מאשר בזאת כי בכך שמילסטון מעניקה לך את היכולת לצפות ולהפיץ תכנים שנוצרו על ידי המשתמשים באתר, היא פועלת אך ורק כמוליך סביל להפצה מעין זו, ואינה נושאת בכל התחייבות או אחריות בקשר לכל אחד מהתכנים או הפעילויות באתר. אך מילסטון שומרת לעצמה את הזכות לחסום או להסיר חילופי דברים או חומרים שעל פי שיקול דעתה הם (א) פוגעניים, משמיצים או גסים, (ב) כוזבים, בגדר הונאה או מוליכים שולל, (ג) מהווים הפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל זכות קניין רוחני או זכות אחרת או (ד) מעליבים או בלתי מקובלים על מילסטון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שיפוי

הנך מסכים בזאת לשפות את ולהגן על מילסטון, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, נותני הרישיון והספקים שלה (להלן ביחד, “ספקי השירותים”) מפני ונגד כל ההפסדים, ההוצאות, הנזקים והעלויות, לרבות שכר טרחת עורך דין סביר, הנובעים מכל הפרה של תנאים והתניות אלו או כל פעילות הקשורה לחשבונך (לרבות רשלנות או מעשה זדון) מצדך או מצד כל אדם אחר המבקר באתר באמצעות חשבון האינטרנט שלך.

קישורי צד שלישי

כדי לספק ערך רב יותר למבקרינו, מילסטון עשויה להציע קישורים לאתרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. אך גם אם הצד השלישי קשור אל מילסטון, למילסטון אין כל שליטה על אתרים מקושרים אלו, שלכולם שיטות הגנת פרטיות ואיסוף נתונים נפרדות שאינן קשורות למילסטון. אתרים מקושרים אלו נועדו לנוחותך בלבד, ועל כן הביקור שלך בהם הוא על אחריותך בלבד. אף על פי כן, מילסטון מעוניינת להגן על שלמות אתר האינטרנט שלה והקישורים המצויים בו ועל כן תשמח לקבל משוב (פידבק) לא רק על התכנים שלה, אלא גם על התכנים אליהם אתר האינטרנט של מילסטון מקשר (לרבות קישורים שבורים).